Home » Collections » Preziosi Nautilus

Preziosi Nautilus 320 x 160 - 126" x 63" Lap. Ret.

Preziosi Nautilus

Sizes

  • 120x120 6mm
  • 120x240 6mm
  • 160x160 6mm
  • 160x320 6mm
  • 80x160 6mm
  • 80x80 6mm

Materials

  • Dry-pressed porcelain stoneware slabs

Surfaces

  • Lappato and rectified

Colors

Nautilus